Bejelentési Űrlap

Bejelentési Űrlap

A Bejelentőrendszert annak érdekében alakítottuk ki, hogy minden lehetséges visszaélést bejelenthessenek a Ceva Santé Animale-nak, valamint leányvállalatainak és kapcsolt vállalkozásainak (együttesen: “Ceva”).

Milyen eseteket lehet bejelenteni?

A Bejelentőrendszer a feltételezett visszaélésekkel kapcsolatos aggályok felvetésére használható. A visszaélések közé tartozik egy szerződés, jogszabály, Kódexünk vagy a Ceva irányelveinek esetleges megsértése. Előfordulhat, hogy ez a visszaélés a bejelentés időpontjában már folyamatban van, már megtörtént a múltban, vagy valószínűsíthetően meg fog történni. A visszaélések eltitkolására tett kísérletek szintén e szabályzat hatálya alá tartoznak, és ezek is a jelen szabályzatban foglaltak alkalmazásával bejelenthetők.

Ha bármilyen visszaélést tapasztal, észlel vagy gyanít, javasoljuk, hogy jelentse azt!

Ki tehet bejelentést?

A következő személyek tehetnek bejelentést:

  • munkatársak: a Ceva Csoport jelenlegi és korábbi munkavállalói;
  • külső és alkalmi munkatársak: kirendelt és kölcsönzött alkalmazottak, ügynökök, képviselők stb.
  • állásra jelentkező jelöltek;
  • részvényesek, partnerek és a Ceva csoport döntéshozó testületeiben szavazati joggal rendelkezők;
  • harmadik felek, akikkel a Csoport üzleti kapcsolatban áll vagy állt a múltban (üzleti partnerek, beszállítók, forgalmazók, képviselők, ügyfelek, alvállalkozók stb.)

Hogyan lehet bejelentést tenni?

A bejelentő személynek jóhiszeműen kell eljárnia, és tartózkodnia kell a szándékos hamis vádtól. A jóhiszeműség azt jelenti, hogy a bejelentés rosszindulatú szándék vagy bármilyen személyes előnyszerzési szándék nélkül történik, és a bejelentőnek jó oka van feltételezni, hogy az állítása igaz.

Bármely személy, aki szándékosan hamis vagy félrevezető nyilatkozatot tesz, a hatályos jogszabályoknak megfelelően fegyelmi vagy bírósági eljárás alá vonható. A jóhiszeműen eljáró személyeket nem lehet fegyelmi intézkedéssel sújtani, illetve nem vonhatók fegyelmi vagy bírósági eljárás alá, ha nyilatkozataikról utólag kiderül, hogy azok nem helytállóak.

Bejelentését megteheti névtelenül is, javasoljuk azonban, hogy fedje fel személyazonosságát, mivel a névtelen bejelentések teljes körű kivizsgálása nehéz, vagy bizonyos esetekben lehetetlen lehet.

Ha a névtelen bejelentést választja, akkor tájékoztatjuk a bejelentése alapján tett intézkedésekről, miközben megőrizheti anonimitását, akként, hogy megadhat például egy olyan e-mail címet vagy postai címet, amely nem teszi lehetővé az Ön azonosítását. 

Kérjük, hogy a lehető legtöbb információt adja meg, annak érdekében, hogy lehetővé váljon a tények világos megértése és kivizsgálása. Az információknak tényszerűeknek kell lenniük, és azokat semleges és objektív módon kell bemutatni, továbbá azoknak közvetlenül a bejelentés céljához kell kapcsolódniuk.

A bejelentésben megadott személyes adatoknak megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük, és a bejelentett jogsértéssel kapcsolatban feltétlenül szükséges mértékre kell korlátozódniuk.

Ez az eljárás garantálja az Ön személyazonosságának bizalmas kezelését. Az Ön személyazonosságát nem fedjük fel a bejelentésben említett személyek vagy egyéb harmadik személyek egyikének sem az Ön engedélye nélkül kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik.

Az Ön személyazonosságát és a bejelentésével kapcsolatos információkat csak korlátozott számú személlyel osztjuk meg, és csak azokkal, akiket erről tájékoztatni kell (Etikai és Compliance Osztály és a vizsgálati csoport).

A Csoport és annak semelyik alkalmazottja sem tűri el a hátrányos intézkedést az olyan személlyel szemben, aki jóhiszeműen bejelent egy lehetséges jogsértést vagy visszaélést, vagy segítséget nyújt a kivizsgálással megbízott csapatoknak.

Adatvédelmi információk

A Bejelentőrendszer jellegénél fogva személyes adatokat dolgoz fel. Ebben az összefüggésben a Ceva, mint adatkezelő, hozzáfér az Ön, illetve a bejelentéssel érintett vagy az abban megnevezett személyek személyes adataihoz.

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja a Sapin II. törvény szerinti jogi kötelezettségünk (6. és 17.II.2° cikk), valamint a Ceva jogos érdeke, azaz a vállalat érdekeit sértő szabályszegés azonosításának és feldolgozásának lehetővé tétele.

A személyes adatok védelméről szóló jogszabályokkal összhangban bármely személynek joga van hozzáférni a rá vonatkozó adatokhoz, és kérheti ezen adatok helyesbítését, figyelembe véve, hogy az érintett személy ezen hozzáférési jog alapján sem férhet hozzá harmadik személyekre vonatkozó információkhoz, nem tudhatja meg például a bejelentést tevő személy személyazonosságát sem.

Önnek joga van ahhoz is, hogy a bejelentéssel szemben kifogást emeljen – attól függően, hogy milyen kontextusban nyújtották be a bejelentést – és kérheti a személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

Ezen jogok gyakorlása érdekében vagy a személyes adataival kapcsolatos bármely kérelem esetén vegye fel a Csoport Etikai és Compliance Osztályával a kapcsolatot a privacycompliance@ceva.com email címen.

A Bejelntőrendszerrel és a személyes adatok kezelésével kapcsolatos további információk a Visszaélés-bejelentési szabályzatban találhatók (amely elérhető az oldal alján)

Bejelentési Űrlap

Bejelentési Űrlap Eljárás

Collaboration in 47 countries.
You are leaving the country website to access another site in the group. Regulatory constraints and medical practices vary from country to country. Consequently, the information provided on the site in which you enter may not be suitable for use in your country.
Close